Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Współadministratorami podanych danych osobowych będą: Elsat sp. z o.o. (KRS: 160462) i Sileman sp. z o.o. (KRS: 207875), z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. J. Dąbrowskiego 35. Współadministratorzy oferują wspólnie usługi z zakresu telekomunikacji (telefon, programy TV, Internet) oraz usługi powiązane. Dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie udzielonych wyżej zgód. O zakresie przetwarzanych danych decyduje osoba wypełniająca formularz poprzez wypełnienie lub niewypełnienie poszczególnych pól.

Wszystkie powyższe zgody mogą zostać wycofane w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Podany numer telefonu oraz adres e-mail mogą być przetwarzane do celu marketingu bezpośredniego.

Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także innymi przepisami prawa regulującymi kwestie przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Podany numer telefonu oraz adres e-mail mogą być przetwarzane do celu marketingu bezpośredniego, w tym wysyłania e-maili i smsów reklamowych, bądź telefonowania w celu złożenia lub przedstawienia oferty.

Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim działającym w imieniu i na rzecz Współadministratorów, w tym podwykonawcom w zakresie systemów informatycznych oraz zewnętrznym firmom hostingowym.

Dane zgromadzone w archiwum formularzy są przechowywane przez okres 30 dni. Po tym okresie podlegają anonimizacji lub usunięciu. Jeżeli zapytanie pochodzi od klienta Współadministratorów i dotyczy usługi, z której klient korzysta, formularz będzie przechowywany w archiwum do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń klienta z zawartej umowy.

Osobie, która podała dane przysługuje, w odniesieniu do podanych danych:

  • prawo żądania dostępu do nich na zasadach art. 15 RODO,
  • prawo ich sprostowania na zasadach art. 16 RODO,
  • prawo żądania ich usunięcia na zasadach art. 17 RODO,
  • prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania na zasadach art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na zasadach art. 21 RODO,
  • prawo do ich przenoszenia na zasadach art. 20 RODO.

 

Powyższe prawa, a także prawo wycofania zgody, można wykonać poprzez każdą dopuszczalną formę kontaktu ze Współadministratorami (poczta tradycyjna, e-mail, formularze kontaktowe, BOK).Współadministratorzy mogą prosić o podanie danych osobowych w celu weryfikacji tożsamości.

Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli osoba ta uzna, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.

Współadministratorzy informują, że powołali Inspektorów Ochrony Danych (IOD). Aktualne dane kontaktowe IOD są dostępne za pośrednictwem strony internetowej: https://elsat.pl/polityka-prywatnosci/ (zakładka Inspektor Danych Osobowych (IOD)).

Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie przetwarzania danych zebranych za pośrednictwem powyższego formularza.